ആനുകാലിക കവിതയുടെ ഓണപ്പതിപ്പിനോട് സഹകരിച്ച എല്ലാ എഴുത്തുകാര്‍ക്കും നന്ദി.. ഓണാശംസകള്‍ ..

കൂടുകള്‍

 സി.എസ്.രാജേഷ്
പറത്തുന്ന പട്ടമെല്ലാം 
പൊട്ടിച്ചുവിട്ടേക്കുക.
മഴവില്ലുകളിലെ 
യഥാനിറങ്ങളില്‍
നിശ്ചയമായും 
അവയ്ക്ക് കൂടുകളുണ്ട്.

No comments:

Post a Comment