ആനുകാലിക കവിതയുടെ ഓണപ്പതിപ്പിനോട് സഹകരിച്ച എല്ലാ എഴുത്തുകാര്‍ക്കും നന്ദി.. ഓണാശംസകള്‍ ..

തെളിവില്ലാത്തത്.

രഞ്ജിത്ത് രാജ് 
ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ
സന്ദിഗ്ദതയില്‍  തുടങ്ങി
ഒരു ജന്മത്തിന്റെ
തീരാക്കറയില്‍ 
ഒടുങ്ങിയവനാണ്
നിനക്ക് ഞാന്‍ .

No comments:

Post a Comment