ആനുകാലിക കവിതയുടെ ഓണപ്പതിപ്പിനോട് സഹകരിച്ച എല്ലാ എഴുത്തുകാര്‍ക്കും നന്ദി.. ഓണാശംസകള്‍ ..

പ്രണയത്തി അഥവാ ലവള്‍

ഉണ്ണി ശ്രീദളം

തീ ആയിരുന്നു അവള്‍ക്ക്‌
അതിനാല്‍ ഞാന്‍ പ്രണയത്തി എന്നു വിളിച്ചു
കത്തിക്കത്തി മടുത്തപ്പോഴോ എന്തോ
പ്രണയത്തി(ലവള്‍) കത്തിയാഴ്ത്തി.

No comments:

Post a Comment